VIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK – záznam

01. 10. 2014 Zastupiteľstvo TSK

Celkovo trinásť bodov čakalo na prerokovanie a konštruktívnu diskusiu na v poradí už VIII. zasadnutí Zastupiteľstva TSK. Spornými mali byť predovšetkým body, týkajúce sa optimalizácie škôl a školských zariadení, ktorá si vyžaduje aj nejedeno nie veľmi populárne opatrenie. Práve takéto opatrenia sa schvaľovali na rokovaní v pondelok, 29. septembra 2014. 

Rokovacia sála Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa na pondelkovom zasadaní Zastupiteľstva TSK preto zaplnila do posledného miesta. Na rozhodovanie poslancov sa totiž prišli pozrieť aj samotní študenti spolu s pedagógmi a vedením SOŠ podnikania v Trenčíne, o ktorej osude sa malo rozhodnúť práve na tomto rokovaní.

V úvode podal poslanec Chochlík návrh na stiahnutie bodu č. 4 z programu rokovania. Ten sa týkal VZN o počte tried prvého ročníka v jednotlivých študijných odboroch. Poslankyňa Kaščáková podobne navrhla bod č. 5, pojednávajúci o zrušení, presťahovaní či premenovaní viacerých škôl,  z programu rokovania vypustiť. Zároveň navrhla jeho prerokovanie kvôl prílišnému citovému zainteresovaniu až na budúcom zasadaní. Podľa jej názoru bol návrh na vyradenie viacerých škôl zo siete šitý príliš horúcou ihlou, hoci sa priamo dotýka až 3 škôl v Trenčíne.  Rokovanie o týchto otázkach označila za veľmi citlivú tému.  Poslanci však ani jeden z týchto návrhov neschválili, takže body sa riadne prerokovali. Predseda kraja, Jaroslav Baška, preto radšej vopred všetkých poprosil o konštruktívny prístup bez prehnaných emócií.

Po schválení bodov pod číslom 2. a 3 sa pokračovalo v rokovaní o VZN o počte tried. VZN podľa slov Ing. Hilčíkovej vychádza z počtu žiakov, ktorí ukončia štúdium na základných školách (5131), z požiadaviek trhu práce, zo štatických údajov, ako aj z písomných stanovísk a požiadaviek trenčianskych firiem ako potenciálnych zamestnávateľov absolventov. Toto VZN podľa jej slov tiež zohľadňuje aj potreby žiakov, ktorí ukončia štúdium v nižšom ako v 9. ročníku, ale aj legislatívne zmeny, týkajúce sa prijímacieho konania v nasledujúcom školskom roku. Na gymnázium sa tak dostanú už len žiaci so študijným priemerom 2,0 a na študijné odbory len žiaci s priemerom do 2,75.  Strategickým zámerom je postupné znižovanie počtu tried gymnázií a obchodných akadémií a tried v skupinách s ekonomickým zameraním. Na budúci rok sa má teda prijať o 572 žiakov viac na štúdium odborov s technickým zameraním.  

Po predenesní návrhu inžinierkou Hilčíkovou pristúpil k prezentácii župan, Jaroslav Baška, aby objasnil podstatu VZN TSK č. 10/2014.  Jeho cieľom má byť zníženie počtu tried gymnázií, obchodných akadémií  a tiež zníženie počtu tried v odboroch ekonomika, organizácia, obchod a služby. VZN má priniesť naviac o 572 žiakov do technických odborov.

Po prezentácii predsedu kraja sa o slovo prihlásil prezident Zväzu automobilového priemyslu na Slovensku, Jaroslav Holeček. Zdôraznil predovšetkým nevyhnutnosť konkurencie schopnosti automobilových závodov na Slovensku, ktorá stojí na  kvalitnej pracovnej sile. Poukázal tiež na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a nedostatok absolventov s reálnym uplatnením. Taktiež uviedol, že až 60% absolventov SŠ ide študovať na VŠ, no z nich sa reálne uplatní na trhu práce len menej než 10% absolventov.

Po Jaroslavovi Holečkovi o slovo požiadal p. Vladimír Kollár z firmy PSL Považská Bystrica, ktorý sa snažil diskusiu obohatiť o regionálny pohľad zamestnávateľa z regiónu stredného Považia.  Po ňom sa pred prítomných postavil p. Chladný, personálny riaditeľ spoločnosti Delta. Ten diskusiu obohatil o pohľad zahraničného investora. S predošlými rečníkmi sa zhodol v tom, že kvalifikovaná pracovná sila tvorí gro hospodárskeho rastu krajinySpoločným menovateľom ich prejavu tak bola nevyhnutná  potreba rozvoja odborného vzdelávania a produkcie kvalifikovaných absolventov, ktorí nebudú mať problém uplatniť sa na trhu práce.

Do diksusie sa zapojil aj poslanec Juraj Smatana, ktrorý ocenil prednesené návrhy a slovne podporil duálne vzdelávanie. Kritizoval však spôsob, akým sa TSK snaží vyriešiť problém neuplatiteľnosti študentov SŠ. Nepáčilo sa mu, že si žiaci a rodičia nebudú môcť vybrať študijný smer, ktorý by chceli, kvôli obmedzenému počtu tried podľa VZN č. 10/2014. Podľa neho nás toto VZN vracia do doby spred roku 1989. Dôlsedkom podľa neho môže byť zvýšená korupcia a odchod študentov do iných krajov.  Podľa neho má kraj vytvárať vhodné podmienky na zlepšenie situácie, no nemá zakazovať a nútiť. Dodal tiež, že  nijaký príkaz neprinúti žiakov študovať odbor, ktorý sami nechcú. Podal tak 3 pozmeňujúce návrhy, týkajúce sa predovšetkým zvýšenia počtu tried v porovnaní s počtom, aký je uvedený vo VZN. Ani jeden z návrhov poslanca Smatanu však zastupiteľstvo neschválilo.

Podľa poslanca Chochlíka je spomínané VZN v rozpore s rôznymi medzinárodnými pravidlami a môže tiež negatívne ovplyvniť  napr. čerpanie finančných zdrojov z eurofonodov. VZN má podľa neho viaceré obsahové nedostatky a TSK nepostupuje v súlade s regionálnou stratégiou vzdelávania. Inžinierka Hilčíková však tieto pripomienky rázne poprela.

Do diskusie sa prihlásil aj poslanec Kubičár, ktorý upozornil na zradnosť v oblasti súkromných podnikov a upozornil na nevyhnutnosť sledovať aj dlhší časový horizont, ako len 5 rokov. Podľa neho by sa mal počet tried na gymnáziách stanoviť podľa počtu otvorených tried v roku 2014/2015. V našom kraji totiž podľa údajov, ktoré v diskusii uviedol, len 11% žiakov odchádza zo ZŠ na gymnáziá.

Do diskusie sa opätovne zapojil poslanec Smatana, ktorý upozornil na to, že počas diskusie o tomto VZN, ktorá trvala takmer 2 hodiny, ani raz nepadlo slovo mzda či pracovné podmienky. Tiež zdôraznil, že umelý útlm niektorých odborov nie je správnym riešením, ak odbory, ktoré nemajú dostatok kvalifikovaných pracovníkov, neponúkajú dostatočné finančné ohodnotenie či o niečo atraktívnejšie pracovné podmienky. Predseda Baška na to reagoval slovami, že toto VZN nezakazuje žiakom slobodnú voľbu strednej školy a povolania, ale dáva im ponuku prostredníctvom takejto regulácie siete stredných škôl.  Bod č. 4 a teda aj VZN č. 10/2014 poslanci napriek všetkým pripomienkam väčšinovo schválili, pomerom hlasov 37:5 poslancom.

Pokračovalo sa bodom č. 5, ktorý sa priamo dotýkal viacerých škôl v Trenčíne. Prvou z nich bola práve Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14 Trenčín. Tá bola navrhnutá na vyradenie zo siete škôl. Predkladateľka Hilčíková uviedla predovšetkým argumenty hovoriace o duplicite odborov, ktoré ponúka SOŠ podnikania.  Inžinierka Hilčíková tiež spomenula ukazovatele, ktoré kvalitu tejto školy označujú ako priemernú. Preto bola navrhnutá na presťahovanie do priestorov SOŠ OS na Jilemnického ulici v Trenčíne ku dňu 31.8.2015.

Proti tomuto rozhodnutiu študenti, učitelia, ale aj priaznivci a priatelia školy spísali petíciu, na ktorej sa nazbieralo až 5511 podpisov. Napriek tomu sa však na zastupiteľstve tento bod prerokoval. Prítomným žiakom a pedagogickým zamestnancom sa na zastupiteľstve prihovoril aj predseda kraja, Jaroslav Baška.  Argumentoval predovšetkým vysokou nezamestnanosťou absolventov tejto školy, ktorá dosahuje až 16,6%.

Na rokovaní Zastupiteľstva TSK vystúpil aj riaditeľ SOŠ podnikania, Vladimír Mojto. Ten odmietol duplicitu odborov, aj vysoký podiel nezamestnaných študentov. Zároveň však priznal nevyhnutnosť znižovania počtu odborov č. 63 a 64, no takéto radikálne kroky slovne neschválil. Na túto situáciu na trhu práce sa podľa jeho slov škola snažila reagovať znižovaním počtu prijatých absolventov na odbory tohto typu. Zároveň argument, že by SOŠ podnikania bola konkurentom pre obchodné akadémie, považuje za účelovo vykonštruovaný. Na záver dodal, že proti presťahovaniu školy neprotestuje, no je zásadne proti radikálnemu a účelovému zrišeniu tejto inštitúcie.

Poslanci presťahovanie a následné zrušenie SOŠ podnikania väčšinovo schválili, a to pomerom hlasov 34:5 poslancom. Študenti študujúci na tejto škole dostanú príležitosť doštudovať svoj odbor na škole SOŠ OS na Jilemnického ulici. So zamestnancami sa budú viesť osobné pohovory. Predseda kraja však podotkol, že aj v prípade, ak by táto škola nebola zrušená, v blízkej dobe by sa dostala do problémov a nevyhla by sa prepúšťaniu svojich zamestnancov.

Schválením tohto návrhu tak poslanci odsúhlasili aj následne sťahovanie Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne do priestorov SOŠ podnikania. Cieľom týchto opatrení má byť zvýšenie kvality stredoškolského štúdia a vyššia uplatniteľnosť absolventov.

Diskusia k článku