VI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK - záznam

11. 07. 2014 Zastupiteľstvo TSK

Zastupiteľstva, ktoré zasadlo dňa 7. júla 2014, sa zúčastnilo 35 poslancov, ktorí mali celkovo prerokovať 16 bodov, uvedených na programe tohto rokovania.

Jedným z prvých bodov na programe bol Návrh na zmenu Organizačnej štruktúry Útvaru hlavného kontrolóra TSK. Návrh predložil Ing. Richard Horváth, hlavný kontrolór TSK. Nová organizačná štruktúra by mala iba kopírovať súčasný stav, ktorý predstavuje 10 členov  a návrh na zmenu bol teda iba formálnym návrhom, ktorý poslanci jednohlasne schválili. Ďalším v poradí rokovania bol Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra TSK, ktorý sa bude voliť 29. septembra na nasledujúcich 6 rokov, keďže v súčasnosti sa funkčné obdobie hlavného kontrolóra chýli ku koncu.

Na programe rokovania sa nachádzal aj Návrh Zásad hospodárenia s majetkom TSK – nové zásady by mali posilňovať kompetencie správcov a spresniť ich povinnosti, tiež by mali upraviť uzatváranie nájomných zmlúv (verejná súťaž, priamy nájom a pod.) a kompetencie pri nájomných zmluvách a zaviesť  elektronické aukcie v prípade, že sú aspoň 2 uchádzači o nadobudnutie majetku TSK. Zásady poslanci schválili, platnosť teda nadobudnú už 1. augusta 2014.

Odsúhlasením 10. a 11. bodu na programe poslanci schválili zrušenie Strednej odbornej školy na Jánošíkovej ulici v Novom Meste nad Váhom spolu s jej Školskou jedálňou, ktorej nástupnickou organizáciou je SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom, a zrušenie Školy v prírode Patrovec v Trenčianskom Jastrabí k 31. decembru 2014.

Pokiaľ ide o schvaľovanie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, v bode A vystúpil ako diskutujúci starosta obce Handlovej, v ktorej sídli Gymnázium Ivana Bellu, ktoré poslanci navrhli na presťahovanie do podľa neho nevyhovujúcej budovy. Občania, rodičia a aj samotní žiaci sa zapojili do petície a zástupcovia rodičov sami prišli apelovať na poslancov, aby brali do úvahy podľa nich nelogické riešenie, ktoré sa hoci zdá ekonomickým, no nie správnym.  Vzhľad budovy, do ktorej sa má gymnázium sťahovať, je vraj neatraktívny a na študentov či záujemcov o štúdium pôsobí nesympaticky a odradí ich od rozhodnutia navštevovať túto školu. Podľa poslankyne Porubcovej však cieľom presťahovania tohto gymnázia nie je presunúť ho do lepších priestorov, ale zabezpečiť „prežitie“ tejto školy ako vzdelávacej inštitúcie, aj keď to bude možno znamenať zhoršenie celkových podmienok. Podľa podpredsedu Trstenského problém tohto gymnázia spočíva predovšetkým vo veľmi nízkom počte žiakov, ktorý sa začal už pred 7 rokmi a presťahovanie školy je najprijateľnejším riešením, ktoré sa v súčasnosti ponúka a vedenie školy by ho v podstate malo pozitívne prijať, pretože situácia v tejto škole je skutočne neprijateľná, najmä pokiaľ ide o počet žiakov. Podľa poslanca Janasa by v prípade, ak by nebolo týmto zastupiteľstvom schválené presťahovanie školy, došlo by k jej celkovému zániku z dôvodu nedostatku financií, ktoré by pokryli náklady nevyhnutné na jej prevádzku. Ing. Daniela Hilčíková, poverená riadením odborného školstva a kultúry, tiež uviedla, že absolventi Gymnázia v Handlovej majú najvyššiu mieru nezamestnanosti, až 8,5% a gymnázium sa tiež umiestňuje na poslednom mieste pokiaľ ide o výsledky maturitných skúšok.  Poslanci však nakoniec návrh schválili a Gymnázium Ivana Bellu predsa len presťahované.

Jeden zo záverečných bodov rokovania patril Informatívnej správe o zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, v rámci ktorého vystúpili  riaditelia nemocníc z Prievidze, Považskej Bystrice a Myjavy, aby poslancov informovali o základných finančných ukazovateľoch, vykonaných či plánovaných úsporných opatreniach, nevyhnutných investíciách a celkovom chode nemocníc.

Najdlhšie sa teda diskutovalo o témach, týkajúcich sa školstva a zdravotníctva, ktoré tvoria základné piliere našej spoločnosti.  Išlo predovšetkým o diskusiu o úsporných opatreniach a snahe zefektívniť chod zdravotníckych či vzdelávacích inštitúcií. 

 

Diskusia k článku