Cestu na výjazdové semináre Zelenej župy si našla viac ako stovka environadšencov

09. 04. 2018 Trenčiansky kraj
Cestu na výjazdové semináre Zelenej župy si našla viac ako stovka environadšencov

Nápad presunúť sériu odborných seminárov k environmentálnej výchove a vzdelávaniu v Trenčianskom kraji bližšie k jeho obyvateľom sa v praxi osvedčil. Spoznať environmentálne ladený projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom Zelená župa a jeho hlavné oblasti, získať informácie potrebné k správnemu vyplneniu žiadosti o finančný grant v rámci programu Zelené oči či inšpirovať sa prírodnými záhradami v kraji prišla viac ako stovka environadšencov. „Seriál seminárov sa uskutočnil v mesiacoch február a marec vo všetkých okresoch Trenčianskeho samosprávneho kraja. Osem seminárov bolo výjazdových a jeden sa uskutočnil na pôde župného úradu,“ uviedol Martin Macíček, projektový manažér projektu Zelená župa, ktorý bol zároveň jedným z prednášajúcich. Okrem zástupcov župy sa pod organizáciu výjazdových enviroseminárov podpísali aj predstavitelia Centra environmentálnych aktivít a Štátnej ochrany prírody.  

Semináre plné environmentálnych informácií

Čo všetko spadá do projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom Zelená župa, vďaka ktorému sa kraj už štvrtým rokom čoraz viac zelená? Semináre zodpovedali otázku jednotlivých oblastí projektu a jeho hlavných cieľov. Účelom rozbehnutia environmentálne ladeného projektu bola snaha župy prispieť k lepšej ochrane životného prostredia a prostredníctvom rôznych ekologických aktivít motivovať k rovnakému konaniu aj svojich obyvateľov. K oblastiam, ktoré župa zahrnula do projektu, patrí okrem envirovýchovy a výstavby cyklochodníkov a cyklotrás aj podpora elektromobility, znižovanie energetickej náročnosti budov či elektronizácia služieb.

Deväť prednášok v okresných mestách oboznámilo environmentálne zmýšľajúcich obyvateľov župy aj s grantovým programom TSK Zelené oči. Podľa projektovej manažérky grantu Dany Gavalierovej ľudí najviac zaujímala otázka, či môžu byť jeho žiadateľom aj školy a obce, príp. na aké projekty je možné požiadať o finančný príspevok.

Ďalšia oblasť odborných seminárov patrila prírodným záhradám, ktoré sa pomaly udomácňujú aj v Trenčianskom kraji. „Účastníkov seminárov najviac zaujímalo, či sa prírodnými môžu stať aj školské záhrady a či sa fenomén prírodných záhrad dá využiť aj vo vyučovacom procese,“ vysvetlila Dana Gavalierová. Na území TSK sa nachádzajú dve certifikované školské prírodné záhrady nachádzajúce sa priamo v areáloch škôl. Okrem Strednej odbornej školy v Pruskom v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa ďalšia nachádza v priestoroch Spojenej školy internátnej v Trenčíne. „Po zisku certifikátu prírodnej záhrady pokračuje Stredná odborná škola v budovaní svojej prírodnej záhrady za účelom získania certifikátu druhého stupňa, t.j. ukážkovej prírodnej záhrady. V susednom Rakúsku, odkiaľ pochádza koncept prírodných záhrad, sa záhrady používajú aj ako obľúbená destinácia tzv. eko-turizmu,“ dodala projektová manažérka grantu Zelené oči. Župa sa koncept prírodných záhrad snaží šíriť v kraji nielen z dôvodu zlepšenia životného prostredia, ale aj kvôli podpore cestovného ruchu. TSK k tejto téme vydal dve brožúrky – Cesta ku záhradnej plakete100 tipov do prírodnej záhrady. Tie boli účastníkom seminárov k dispozícií. Okrem brožúr si poslucháči mohli domov vziať veľké množstvo didaktických materiálov k environmentálnej výchove.            

Prítomní sa tiež oboznámili s projektom tvorby Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji. Poslucháči z radov pedagogických zborov si zase prišli vypočuť aktuálnu ponuku programov a projektov pre školy, ktoré im predstavili zástupcovia Centra environmentálnych aktivít či Štátnej ochrany prírody. Semináre sa dotkli aj témy vzdelávania pedagógov v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania.

TSK ako Zelená župa sa organizovaniu odborných seminárov s environmentálnou tematikou venuje už tretím rokom, k zaujímavým témam týkajúcim sa ochrany životného prostredia plánuje župa po skončení výjazdových enviroseminárov ďalšie prednášky na župnom úrade.     

Diskusia k článku