Záznam MsZ 27.1.2016

02. 02. 2016 Mestské zastupiteľstvo

1. Otvorenie a schválenie programu

2. 00:04:10 Návrh na novelizáciu rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Trenčíne

3. 00:10:38 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

4. 00:19:13 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 – 2018

5.00:22:40 Návrh na schválenie kúpy 48 nájomných bytov s príslušenstvom, na schválenie spôsobu ich financovania a s tým súvisiacich úkonov a na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

6. 00:46:54 Majetkové prevody

7. 00:50:36 Návrh Upraveného Harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na rok 2016 

Záver

Diskusia k článku