MSZ v Trenčíne 8.6.2016

16. 06. 2016 Mestské zastupiteľstvo

Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 8.6.2016

Bod (čas):

1. Otvorenie a program
2. 00:07:17  Informácia o  základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.04.2016
3. 00:08:55  Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016
4. 00:30:05  Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
5. 00:35:10  Návrh Plánu  kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  Mesta  Trenčín  na  II. polrok 2016
6. 00:37:02 Majetkové prevody
7. 02:19:05  Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín  na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040
8. 03:17:20 Návrh Implementačného programu k Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín  na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040
9. 03:19:31 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10. 03:24:27 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín
11. 03:28:20 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2016, o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
12. 03:43:42 Návrh  na   zmenu Zriaďovacej  listiny  Sociálne  služby mesta Trenčín, m. r. o. ul. Piaristická č. 42, Trenčín
13. 03:50:40 Návrh  na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Preložka sietí NN -  Mládežnícka ulica   Trenčín“
14. 04:03:30 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na uskutočnení stavebných prác Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátané osvetlenia cvičebného priestoru
15. 04:07:04 Aktualizácia Generelu cyklistickej dopravy v Trenčíne
16. 04:09:34 Návrh na vymenovanie riaditeľa Školských zariadení  mesta Trenčín, m. r. o.
17. 04:11:47 Informatívna správa o organizačných zmenách na Mestskom úrade v Trenčíne
18. 04:13:52 Interpelácie
19. 05:08:39 Rôzne

Diskusia k článku