MSZ v Trenčíne 6.7.2016

14. 07. 2016 Mestské zastupiteľstvo

Poslanci Mestského zastupiteľstva rokovali 6. júla 2016 o parkovacej politike, o novom grafikone MHD a iných dôležitých témach. Pozrite si záznam z rokovania.

1. Otvorenie a program
2. 00:15:29 Prerokovanie petície „Petícia proti vytvoreniu platených parkovacích zón na území mesta Trenčín“
3. 00:35:20 Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín, na prijatie uznesenia o spôsobe použitia finančných prostriedkov získaných z výberu parkovného, na schválenie rozšírenia predmetu podnikania Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s.
4. 00:00:00 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016

5. 00:52:08 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie prác - „Trvalé dopravné značenie – statická doprava a riešenia pre cyklistov a chodcov“
6. 00:53:36 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb „Zavedenie a prevádzkovanie platobného systému na úhradu parkovného prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu“
7. 00:59:29 Návrh Grafikonu mestskej hromadnej dopravy Trenčín
8. 01:01:24 Návrh Cenníka mestskej hromadnej dopravy Trenčín
9. 01:02:36 Majetkové prevody
10. 02:18:56 Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 548 zo dňa 27.04.2016, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku: „Výmena mantinelov a ochranných skiel na zimnom štadióne P. Demitru“
11. 02:19:53 Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 439 zo dňa 17.02.2016, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „MŠ Stromová - Rekonštrukcia strechy.“
12. 02:20:39 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazku s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác: „ZŠ Na Dolinách – Rekonštrukcia el. vedenia v telocvični“
13. 02:21:22 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác: „Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou“
14. 02:22:07 Návrh novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín
15. 02:37:55 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie, nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov realizovnú postupom verejnej súťaže – “dodávka el. energie.”
16. 02:46:27 Návrh na schválenie realizácie projektu: „TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“ a s tým súvisiacich náležitostí a na schválenie uzatvorenia Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
17. 02:55:08 Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín
k 31.05.2016
18. 02:56:40 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
19. 02:58:58 Interpelácie
20. 03:08:50 Rôzne

Diskusia k článku