MsZ v Trenčíne 28.10.2014

01. 11. 2014 Mestské zastupiteľstvo

Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 28.10.2014

Bod (čas):

1. Otvorenie a schválenie programu
2. 00:20:45 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014
3. 00:47:25 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
4. 00:49:16 Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2014
5. 01:12:46 Majetkové prevody
6. 01:52:37 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 21/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. 01:56:08 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 20/2014, ktorým sa ruší VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
8. 02:01:17 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín
9. 02:03:06 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín
10. 02:07:28 Interpelácie poslancov
11. 02:13:46 Rôzne

Diskusia k článku