MsZ v Trenčíne 28.1.2014

30. 01. 2014 Mestské zastupiteľstvo

Mestskí poslanci majú za sebou svoje prvé tohtoročné stretnutie, na ktorom sa nevyhli ani búrlivejšej diskusii o mestských novinách INFO hneď v úvode rokovania, padol aj neobvyklý návrh na zriadenie oficiálneho cintorína pre domácich miláčikov a v neposlednom rade poslanci odklepli Železniciam Slovenskej republiky prenájom pozemkov potrebných na dobudovanie sietí k novej letnej plavárni.
 
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu       0:00:00
2. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014      0:08:45
3. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta  0:36:08
4. Majetkové prevody    0:37:35
5. Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín  za  2. polrok 2013     1:04:30
6. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Trenčíne za 2. polrok 2013  1:18:00
7. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -- podlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Dodanie pracovnej výstroje"     1:27:25
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 13/2008, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Trenčín    1:29:50
9. Sťahovanie kotolne na Liptovskej ulici    1:32:45
10. Informácia o stave modernizácie železnice  2:11:43
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok  2:30:50
12. Informatívna správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín   2:33:30
13. Voľba prísediacich Okresného súdu v Trenčíne na volebné obdobie r. 2014-2018 02:44:20
14. Vyhodnotenie akčného plánu práce s mládežou za rok 2013  2:47:45
15. Prijatie akčného plánu práce s mládežou pre rok 2014  2:55:30
16. Harmonogram zasadnutí MSZ  2:59:50
17. Interpelácie poslancov  3:11:15
18. Rôzne   3:18:22

Diskusia k článku