MSZ v Trenčíne 25.2.2015

04. 03. 2015 Mestské zastupiteľstvo

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa konalo 25. februára 2015. Ponúkame vám z neho videozáznam:


1. Otvorenie a schválenie programu
2. 00:05:15 Informácia o základných finančných ukazovateľoch k 31. 12. 2014.
3. 00:09:05 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta.
4. 00:10:50 Návrh na poverenie poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí budú oprávnení zvolať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. 00:13:51 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č.3/2015, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti so zrušením (nezriadením) mestskej rady a návrh novelizácie niektorých noriem súvisiacich so zrušením (nezriadením) mestskej rady
6. 00:16:53 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok
7. 00:19:45 Majetkové prevody
8. 00:49:45 Návrh na voľbu ďalších osôb – odborníkov do stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
9. 00:53:30 Informatívna správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za rok 2014
10. 00:56:15 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na dodanie tovaru, týkajúcu sa dodania pracovnej výstroje pre MsP, osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Mesta Trenčín a osobných ochranných pracovných prostriedkov pre aktivačných pracovníkov
11. 00:57:26 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na dodanie tovaru, týkajúcu sa nákupu techniky používanej pri prevádzke kompostoviska
12. 00:58:40 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na  dodanie tovaru, týkajúcu sa  nákupu výpočtovej techniky a IKT pre projekt kultúrneho strediska Hviezda
13. 00:59:55 Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. v Trenčíne
14. 01:03:10 Informatívna správa o organizačných zmenách na Mestskom úrade v Trenčíne
15. 01:04:55 Návrh na zriadenie komisie pre dohľad nad ukončením výstavby modernizácie železničnej trate
16. 01:21:22 Návrh Dodatku č. 6 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín s účinnosťou od 1. 3. 2015
17. 01:25:05 Návrh Dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín s účinnosťou od 1. 3. 2015
18. 01:28:15 Interpelácie poslancov
19. 01:46:40 Rôzne

Diskusia k článku