MsZ v Trenčíne 24.3.2014

31. 03. 2014 Mestské zastupiteľstvo

Bod a casový kód:

1. Otvorenie a schválenie programu 0:00:00
2. Majetkové prevody 0:23:23
3. Návrh na určenie platu primátora 2:23:45
4. Návrh na umiestnenie detskej hernej sústavy - šmýkalky 3:01:56
5. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 3:29:30


MsZ v Trenčíne 24.3.2014 časť 2/2

6.       Rôzne 0:00:00
7.       Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta 2:09:36
8.        Návrh VZN č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 2:11:20
9.       Informácia o hospodárení Mesta Trenčín za rok 2013 2:15:25
10.  Návrh  na schválenie realizácie projektu „Obnova objektu Kina Hviezda v Trenčíne" a s tým súvisiacich náležitostí 2:22:30
11.  Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa projektu „Obnova objektu Kina Hviezda v Trenčíne" 2:30:05
12.   Návrh novelizácie Štatútu mesta Trenčín 2:31:10
13.   Návrh na doplnenie člena do dočasnej komisie MsZ v Trenčíne pre kontrolu postupov a procesov modernizácie železnice v úseku Zlatovce -- Trenčianska Teplá (zmena uznesenia MsZ v Trenčíne č. 126 písm. b) zo dňa 19.5.2011) 2:38:50
14.   Podnety na Zmeny a doplnky č. 1 k Územnému plánu mesta Trenčín 2:40:00
15.   Návrh umiestnenia lavičiek osobností v centre mesta Trenčín 2:53:10
16.   Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 2013 3:12:20
17.    Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu Súkromnej materskej školy Motýlik do siete škôl a materských zariadení v SR 3:14:30
18.    Interpelácie poslancov 3:16:25
19.    Záver

 

Diskusia k článku