MsZ v Trenčíne 24.11.2011 časť 1/2

02. 12. 2011 Mestské zastupiteľstvo

- Správa o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárenia Mesta Trenčín za rok 2010. Predkladá: Ing. Zigová, hlavný kontrolór mesta.
- Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na I. polrok 2012
- Majetkové prevody

Diskusia k článku