MSZ v Trenčíne 22.4.2015

27. 04. 2015 Mestské zastupiteľstvo

Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 22.4.2015

Bod (čas):
1. Otvorenie a schválenie programu
2. 00:17:19:18 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015
3. 00:25:26:19 Informácia o základných finančných ukazovateľov Mesta Trenčín k 28.02.2015
4. 00:27:09:19 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
5. 00:29:26:23 Informatívna správa o vzdaní sa funkcie náčelníka Mestskej polície v Trenčíne
6. 00:31:39:19 Návrh na vymenovanie náčelníka mestskej polície v Trenčíne
7. 00:55:35:04 Majetkové prevody
8. 02:03:42:14 Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu Súkromnej materskej školy Best Friends Kids Club do siete škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2015
9. 02:05:51:07 Návrh na stanovenie platu hlavného kontrolóra mesta Trenčín
10. 02:09:27:06 Interpelácie poslancov
11. 02:12:32:24 Rôzne

Diskusia k článku