MsZ v Trenčíne 21.10.2015

24. 10. 2015 Mestské zastupiteľstvo

Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 21.10.2015

Bod (čas):
1. Otvorenie a schválenie programu
2. 00:13:09 Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.08.2015
3. 00:15:41 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015
4. 00:43:50 Návrh na prijatie splátkového dlhodobého úveru od Tatra banky a.s.
5. 00:50:33 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
6. 00:53:48 Majetkové prevody
7. 01:40:17:23 Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, návrh na predaj  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 8. písm. e)     zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  pre Jaroslava Olaha a manž., návrh  na schválenie zmluvy o spolupráci s Jaroslavom Oláhom s manž.
8. 01:56:29 Návrh parkovacej politiky mesta Trenčín
9. 01:59:52 Návrh novelizácie Zásad pre vytváranie a pre činnosť poslaneckých klubov poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a novelizácie Štatútu mesta Trenčín
10. 02:03:53 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na  dodanie tovaru, týkajúcu sa  nákupu traktora s nakladačom
11. 02:08:35 Interpelácie poslancov
12.02:08:55 Rôzne

Diskusia k článku