MsZ v Trenčíne 20.5.2014

26. 05. 2014 Mestské zastupiteľstvo
MsZ v Trenčíne 20.5.2014

Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 20.05.2014

 

 

 

 

Bod:

1. Otvorenie a schválenie programu 00:00

2. Návrh na schválenie zástupcu mesta do orgánov spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. 0:26:50

3. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.03.2014 1:18:00

4. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2013 1:20:13

5. Správa o poslaneckom prieskume na základe uznesenia zo 16.12.2013 2:19:00

6. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 2:29:20


 

7. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta 0:00:00

8. Majetkové prevody 0:01:20

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 12/2011, o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 0:39:40

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 07/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín 0:43:55

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 6/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta 0:45:50

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 5/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín 0:50:00

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 9/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2009, o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 0:51:35                                     

14. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1 zo dňa 21. 12. 2010 v súvislosti s rozšírením sobášnych miest o Galériu M. A. Bazovského 0:54:20

15. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov realizovanej postupom verejnej súťaže „Dodávka zemného plynu“  0:56:22

16. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov realizovanej postupom verejnej súťaže „Dodávka elektrickej energie“ 0:56:55

17. Návrh Program odpadového hospodárstva na roky 2011-2015 Mesto Trenčín 0:57:30

18. Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu Súkromnej materskej školy Oriešok do siete škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2015 1:00:10

19. Návrh riešenia situácie ohľadom kotolne na Liptovskej ulici 1:01:15

20. Informácia o postupe mesta pri zverejnení právneho auditu 1:02:55

21. Interpelácie poslancov 1:04:35

22. Rôzne 1:08:20

23. Záver

 

Diskusia k článku