MsZ v Trenčíne 20.1.2015

26. 01. 2015 Mestské zastupiteľstvo

Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 20.1.2015

Bod (čas):

1. Otvorenie a program
2. 00:13:35 Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015 - 2017 3. 01:47:50 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 1/2015 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín
4. 01:55:00 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
5. 01:56:05 Návrh na zrušenie (nezriadenie) Mestskej rady v Trenčíne 6. 02:08:00 Návrh novelizácie Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
7. 02:11:10 Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa Mesta Trenčín do rád škôl, školských zariadení a mestskej školskej rady
8. 02:12:16 Návrh na schválenie zmeny Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 910 zo dňa 22.07.2013
9. 02:16:45 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov - „Rekonštrukcia chladiaceho zariadenia; výmena mantinelov vrátane príslušenstva - Zimný štadión P. Demitru Trenčín“ 10. 02:26:30 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na dodanie tovaru „Vozidlo s vysokozdvižnou plošinou“
11. 02:27:35 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na dodanie tovaru „Stroj na opravy výtlkov a povrchových porúch asfaltových komunikácií“
12. 02:28:20 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na dodanie tovaru - „Letná plaváreň – dodanie a prevádzkovanie bazénovej technológie“
13. 02:29:05 Návrh na schválenie realizácie projektu: „Kultúrne stredisko Hviezda“ a s tým súvisiacich náležitostí
14. 02:39:50 Návrh Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín s účinnosťou od 1.1.2015
15. 02:40:50 Návrh Dodatku č. 5 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín s účinnosťou od 1.1.2015
16. 02:41:35 Návrh na rozšírenie počtu sobášnych miest mimo sobášnej miestnosti a na zmenu uznesenia MsZ č. 3 písm. A/ bod 3. zo dňa 28.11.2014
17. 02:46:50 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Trenčín 18. 02:48:40 Návrh na uznesenie poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne vo veci uskutočnenia stavebných prác na stavbe s názvom „ŽSR, Modernizácia
železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre
traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska
Teplá
19. 03:18:00 Interpelácie poslancov
20. 03:18:15 Rôzne

Diskusia k článku