MsZ v Trenčíne 2.7.2015

13. 07. 2015 Mestské zastupiteľstvo

Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 2.7.2015

Bod (čas):
1. Otvorenie a program
2. 00:06:46 Informácia o základných finančných ukazovateľov Mesta Trenčín k   
 31.05.2015
3. 00:07:36 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom
 mesta
4. 00:13:07 Návrh na výpožičku nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín
podľa § 9a ods.9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p., na prevzatie veci do užívania, na schválenie Zmluvy o výpožičke nehnuteľnosti, zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomnej zmluvy pre AS Trenčín, a.s. a na zrušenie uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1346 zo dňa 03. októbra 2014
5. 00:35:21 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015
6. 00:44:26 Návrh postupu mesta pri riešení bytových náhrad za reštituované
 byty
7. 00:53:15 Majetkové prevody
8. 02:05:40 Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín
na 2. polrok 2015
9. 02:14:50 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie –
podlimitné zákazky na dodanie tovaru, týkajúce sa dodania výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva
10. 02:16:06 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie –
podlimitnú zákazku na poskytnutie služieb „Zmena projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu Mierového námestia“
11. 02:17:50 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie –
podlimitnú zákazku na poskytnutie služieb „Zmena projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu inžinierskych sietí na Mierovom námestí“
12. 02:18:46 Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na projekt „Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia v meste Trenčín“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná́ os č.2.2. Energetika, Opatrenie č.2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, Kód výzvy KaHR-22VS-1501; na schválenie spolufinancovania projektu „Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia v meste Trenčín“ a na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie potrebné k realizácii projektu „Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia v meste Trenčín.
13. 02:20:35 Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 156 zo dňa
13.05.2015 /časť uznesenia b)/, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Preložka sietí NN – Mládežnícka ulica Trenčín“
14. 02:22:46 Návrh na výpožičku nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín
 podľa § 9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.
15. 02:26:35 Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 1/2010
 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín
16. 02:28:30 Návrh na zrušenie uznesení MsZ v Trenčíne súvisiacich s projektom
„Kultúrne stredisko Hviezda“ (uznesenie MsZ č.15 zo dňa 18.12.2014, uznesenie MsZ č.31 zo dňa 20.01.2015, uznesenie MsZ č.64 zo dňa 25.02.2015)
17. 02:30:35 Návrh Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a
 správy lesov, m.r.o., Trenčín s účinnosťou od 1.7.2015
18. 02:31:40 Návrh Dodatku č. 7 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy
 lesov, m.r.o., Trenčín s účinnosťou od 1.7. 2015
19. 02:32:28 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie –
nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov realizovanú postupom verejnej súťaže – dodávka potravín pre školské jedálne a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín
20. 02:34:44 Informatívna správa o činnosti TPS a.s. za rok 2014
21. 02:47:05 Interpelácie poslancov
22. 02:47:25 Rôzne
21. Záver

Diskusia k článku