MsZ v Trenčíne 18.4.2013

24. 04. 2013 Mestské zastupiteľstvo

Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 18.4.2013.

 

Program:

1.Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2.Informácia p. architekta Petra Gera o projekte Trenčín si Ty 11:11
3.Informácia o priebehu vyšetrovania v súvislosti s podaným trestným oznámením  21:17
4.Informácia o aktuálnom stave modernizácie železničnej trate na úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá  29:15
5.Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta 1:15:00
6.Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 28.02.2013 1:41:56
7.Návrh VZN č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 1:43:11
 


 


8.Majetkové prevody 1:09
9.Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - "Výpočtová technika"  1:30:29
10. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - "Realizácia mestskej komunikácie na ulici Zelnica" 1:36:15
11. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - "Nový cintorín - Bočkove sady" 1:37:20
12. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - "Realizácia chodníka a
prechodu pre chodcov V Biskupiciach na ulici Legionárska" 1:38:09
13.Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - "Trhovisko pri Družbe -
prestrešenie" 1:38:50
14.Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - "Dodanie pracovnej výstroje" 1:42:31
15.Návrh na prevzatie záväzku na zvýšenie základného imania spoločnosti TVK, a.s. a schválenie uzavretia Zmluvy o poskytnutí vkladu 1:43:17
16.Správa o splnení Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 652, doplnenie bodu 6, zo dňa 12.12.2012 1:44:24
17.Interpelácie poslancov 1:50:19
18.Záver 2:05:22

 


Výber zo záznamu

 

Prenájom priestorov pre Hokejový klub DUKLA

 

Informácia o priebehu vyšetrovania v súvislosti s podaným trestným oznámením

 

Interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva zo dňa 18.4.2013

Diskusia k článku