MSZ v Trenčíne 18.3.2015

20. 03. 2015 Mestské zastupiteľstvo

Poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa zišli na verejnom rokovaní 18. marca.  V jeho programe bolo trinásť bodov.

1. 00:05:45 Otvorenie
2. 00:14:37 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015
3. 00:19:27 Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31. 1. 2015
4. 00:21:49 Voľba hlavného kontrolóra mesta Trenčín
5. 01:04:37 Majetkové prevody
6. 02:00:45 Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície do siete škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2015
7. 02:02:53 Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu Cirkevnej materskej školy sv. Andreja - Svorada a Benedikta do siete škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2016
8. 02:04:44 Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 2014
9. 02:07:07 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb realizovanej postupom verejnej súťaže „Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Trenčín a jeho organizácií“
10. 02:08:31 Zmeny a doplnky č. 1 k Územnému plánu mesta Trenčín – doplnenie podnetu na zmenu funkčného využitia lokality – bývalé futbalové ihrisko Biskupice
11. 03:57:43 Interpelácie poslancov
12. 04:01:26 Rôzne
13. Záver

Diskusia k článku