MsZ v Trenčíne 16.9.2015

25. 09. 2015 Mestské zastupiteľstvo

Bod (čas):

1.   Otvorenie a program
2.   00:07:00  Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.07.2015
3.   00:09:30  Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015
4.   00:16:40  Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.06.2015
5.   00:19:32  Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
6.   00:20:50  Majetkové prevody
7.   01:21:08  Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 1.polrok 2015
8.   01:24:55  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Trenčíne do obdobia jej zrušenia (nezriadenia) za 1. polrok 2015
9.   01:27:25  Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „ZŠ Dlhé Hony Trenčín – športový areál – viacúčelové ihrisko“
10. 01:31:46  Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Dopravné značenia a dopravné zariadenia na miestnych komunikáciách“
11. 01:34:00  Návrh na voľbu ďalšej osoby - odborníka do Komisie školstva Mestského zastupiteľstve v Trenčíne (zmena uznesenia MsZ v  Trenčíne č.60 písm. C) zo dňa 25.02.2015)
12. 01:36:11  Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov spoločnosti Trenčianska parkovacia spoločnosť a.s.
13. 01:42:45 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch    miestnych komunikácií na území mesta Trenčín
14. 01:57:50  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 5/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín
15. 02:00:10  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 6/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
16. 02:04:50 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.14/2008 o Zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Trenčín
17. 02:09:12  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 9/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2014 trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín
18. 02:13:20  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín
19. 02:34:40  Založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu
20. 03:36:15  Interpelácie poslancov
21. 03:39:20  Rôzne

Diskusia k článku