MsZ v Trenčíne 15.12.2011 časť 2/2

06. 01. 2012 Mestské zastupiteľstvo

5. Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012-2014 Predkladá: JUDr. Ján Kanaba člen MsR
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín Predkladá: JUDr. Ján Kanaba člen MsR
7. Návrh VZN č. 10/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Trenčín na kalendárny rok Predkladá: Doc. Ing. Oto Barborák, CSc. člen MsR
8. Návrh Harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a Mestskej rady v Trenčíne na rok 2012 Predkladá: Mgr. Richard Rybníček primátor mesta
9. Interpelácie poslancov MsZ
10. Rôzne

Diskusia k článku