Seminár k zmenám v Zákone o sociálnom poistení

30. 01. 2013 Krátke správy
Seminár k zmenám v Zákone o sociálnom poistení

Dňa 29.1.2013  Sociálna poisťovňa pobočka Trenčín zorganizovala  k zmenám v Zákone o sociálnom poistení  č.461/2003 Z.z. platnými od 1.1.2013  odborný seminár.  Ako uviedla riaditeľka pobočky Sociálnej poisťovne Trenčín Ing. Elena Dávidková,  o odborný seminár bol veľký záujem, zúčastnilo sa ho 136 záujemcov. Ako odborní  lektori vystúpili  vedúci zamestnanci  pobočky Trenčín a to Ing. Peter Polcík  - vedúci odboru  poistného, PhDr. Eleonóra Strapcová - vedúca odboru nemocenského poistenia , Mgr. Marta Burajová – vedúca odboru dôchodkového poistenia, Bc. Edita Krchová – vedúca odboru úrazového poistenia a Ing. Miroslav Šamaj– vedúci odboru poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia.

 

 

ZMENY V SOCIÁLNOM POISTENÍ OD 1. JANUÁRA 2013

Stručný prehľad

 

Nové sumy minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu na platenie sociálneho poistenia

SZČO a dobrovoľne poistená osoba má minimálny vymeriavací základ 393 eur. Maximálny vymeriavací základ (už zjednotený pre všetky fondy sociálneho poistenia, s výnimkou úrazového) pre SZČO, dobrovoľne poistenú osobu, zamestnanca a zamestnávateľa je 3 930 eur. Pre SZČO a dobrovoľne poistenú osobu sú nové sumy poistného prvýkrát splatné 8. februára 2013. Upozorňujeme na potrebu zmeniť trvalý príkaz v banke.

 

Nové sumy minimálneho a maximálneho poistného

Pre SZČO minimálne poistné predstavuje sumu 130,27 eur a maximálne poistné 1 302,79 eur. Pre komplexne dobrovoľne poistenú osobu (nemocensky, dôchodkovo, v nezamestnanosti) minimálne poistné predstavuje sumu 138,13 eur a maximálne poistné sumu 1 381,39 eur. U zamestnanca maximálne poistné predstavuje sumu 369,42 eur, pre zamestnávateľa je maximálne poistné 958,91 eur (bez poistného na úrazové poistenie, ktoré nemá maximum).

 

Nové dobrovoľné sociálne poistenie

Pribudne nový „balík“ dobrovoľného sociálneho poistenia, ktorý obsahuje dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie.

 

Pracujúci na dohodu platí poistné

Od 1. januára 2013 zamestnanci pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom (ak nie sú poberateľmi starobného, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku) sú povinní platiť nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti. Dohodári s nepravidelným príjmom, ďalej dohodári, ktorí sú poberateľmi dôchodkov a majú pravidelný mesačný príjem z dohody a žiaci alebo študenti pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študenta, sú povinní platiť dôchodkové poistenie. Poistné za dohodára odvádza zamestnávateľ.

 

Študenti pracujúci na dohodu bez platenia poistného

Pri dohodách o brigádnickej práci študentov má žiak alebo študent možnosť určiť si jednu dohodu na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie, ak mesačný/priemerný mesačný príjem z určenej dohody nepresiahne sumu 66 eur – do veku 18 rokov, alebo sumu 155 eur – ak má študent nad 18 rokov. Ak tento príjem presiahne hraničné sumy, vzniká žiakovi alebo študentovi z určenej dohody dôchodkové poistenie. Jeho vymeriavací základ na platenie dôchodkového poistenia sa znižuje o hraničnú sumu 66 eur alebo 155 eur.

 

 

Určenie vymeriavacieho základu a splatnosti poistného dohodára s nepravidelným príjmom

Jeho vymeriavací základ je priemerný mesačný príjem za obdobie trvania dohody. Poistné z takto určeného vymeriavacieho základu je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý dva mesiace nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah dohody zanikol.

 

Práca na dohodu zastaví predčasný starobný dôchodok

Poberatelia predčasných starobných dôchodkov sa musia do 28. februára 2013 rozhodnúť, či chcú naďalej poberať predčasný starobný dôchodok alebo pracovať na dohodu.

 

Zvyšovanie dôchodkov o pevnú sumu

Od 1.1.2013 do konca roka 2017 sa dôchodky zvyšujú nie percentuálne, ale o pevnú sumu určenú osobitne pre jednotlivé druhy dôchodkov. V roku 2013 sa napríklad starobné dôchodky zvýšia o sumu 11,20 eura.

 

Zmena úpravy priemerného osobného mzdového bodu, z ktorého sa vypočítava dôchodok

Zníženie priemerného osobného mzdového bodu v hodnote od 1,25 do 3 a zvýšenie priemerného osobného mzdového bodu, ktorý má nižšiu hodnotu ako 1, bude opäť závisieť od roku priznania dôchodkovej dávky.   

 

Zmena výpočtu vymeriavacích základov poistencov štátu

Mení sa spôsob výpočtu vymeriavacích základov poistencov štátu (osobných asistentov a poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie) a minimálneho vymeriavacieho základu pre dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie. Oba vymeriavacie základy sa touto zmenou zvyšujú.

 

Zmena vo valorizácii úrazových dávok

Mení sa mechanizmus zvyšovania úrazových dávok. Ich rast už nebude naviazaný na valorizáciu dôchodkových dávok, ale určí ho Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V roku 2013 sa úrazové dávky valorizujú o 3,05 %.

 

Zmeny v platení invalidného poistenia

Invalidné poistenie neplatí už ani poistenec (zamestnanec, zamestnanec-dohodár a ani zamestnávateľ za takéhoto zamestnanca, povinne poistená SZČO, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba), ktorý je dôchodkovo poistený a je poberateľom výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

 

Zmena dávky v nezamestnanosti

Zásadnou zmenou je obmedzenie maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti. Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 775,30 eur a v mesiaci, ktorý má 31 dní, je 801,10 eur. Na účely nároku na dávku v nezamestnanosti sa započítava aj obdobie výkonu práce na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom, ktoré nastalo po 1.1.2013.

 

Zmena pravdepodobného denného vymeriavacieho základu na určenie výšky nemocenských dávok

Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne v období od 1.1.2013 do 31.12.2013, pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenských dávok bude 13,10 eur. 

 

Zmena výpočtu vymeriavacieho základu SZČO od 1. júla 2013

Vymeriavací základ SZČO sa vypočíta nasledovne:

Čiastkový základ dane neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie sa delí koeficientom 1,9 a ďalej sa delí počtom mesiacov podnikania v roku 2012.

Galéria k článku

Seminár k zmenám v Zákone o sociálnom poistení
Seminár k zmenám v Zákone o sociálnom poistení
Seminár k zmenám v Zákone o sociálnom poistení

Diskusia k článku