Opacha spred trenčianskeho gymnázia zmizne, kraj obhájil pozíciu lídra v duálnom vzdelávaní

26. 09. 2017 Trenčiansky kraj
Opacha spred trenčianskeho gymnázia zmizne, kraj obhájil pozíciu lídra v duálnom vzdelávaní

Septembrové zasadanie krajského parlamentu sa prioritne venovalo téme stredného školstva

Poslanci pristúpili ku každoročnej (zo zákona vyplývajúcej) aktualizácii dokumentu Stratégie rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013 – 2020. Zo schválenej stratégie následne TSK vychádza pri stanovovaní počtu tried na nasledujúci školský rok. Aj pri určovaní počtu tried prvých ročníkov pre školský rok 2018/2019 naďalej ostáva strategickým zámerom TSK stabilizovať počet žiakov gymnázií (20% žiakov), dosiahnuť 17% podiel počtu žiakov v ekonomických odboroch (63 a 64) a dosiahnuť 63% podiel počtu žiakov v technických a iných odboroch z celkového predpokladaného počtu žiakov končiacich základné školy.

Vychádzajúc z uvedeného zámeru Z TSK schválilo aj Všeobecne záväzné nariadenie o počte tried prvých ročníkov pre školský rok 2017/2018 v počte 190 tried prvého ročníka v dennej forme štúdia pre stredné školy na území TSK (z toho 170,5 v tried pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK). Pre gymnáziá na území TSK poslanci schválili 34,5 triedy prvého ročníka  a pre stredné odborné školy na území TSK 155,5 triedy prvého ročníka. Podľa rámcovej prognózy sa v školskom roku 2018/2019 očakáva v TSK 4 080 žiakov, ktorí nastúpia do prvého ročníka stredných škôl.

Úsilie TSK podporiť stredné odborné školstvo a pre trh práce produkovať kvalifikovaných absolventov prináša svoje ovocie. TSK má historicky najnižšiu nezamestnanosť a drží si  pozíciu lídra v oblasti duálneho vzdelávania. So všetkými zapojenými strednými odbornými školami, ktoré župa zriaďuje, a podpísanými 600 učebnými zmluvami, TSK naďalej patrí v oblasti duálneho vzdelávania k najlepším krajom. Rovnako rastie aj kvalita stredných odborných škôl v pôsobnosti župy. Až 4 z nich sa umiestnili v top 10 rebríčka slovenských odborných škôl inštitútu INEKO.

Kraj rozširuje vzdelávanie odsúdených, vyriešiť by sa mal aj problém s nedostatkom personálu v bojnickej nemocnici  

Na ostatnom, júlovom rokovaní Zastupiteľstva TSK poslanci schválili vzdelávanie odsúdených v 3-ročných učebných odboroch stolár, elektromechanik a strojný mechanik zriadením Elokovaného pracoviska Ilava ako súčasť Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom. So súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bolo Elokované pracovisko zaradené do siete škôl a školských zariadení, a tak krajskí poslanci prerokovaním bodu č. 8 schválili zmenu v zriaďovacej listine Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom, čím dali s platnosťou od 1. septembra 2018 definitívnu zelenú vzdelávaniu odsúdených.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza (NsP PD) so sídlom v Bojniciach dlhodobo pociťuje nedostatok stredného zdravotníckeho personálu. TSK zriaďuje dve stredné zdravotnícke školy; jednu v Považskej Bystrici a jednu v Trenčíne, ani jednu však v regióne hornej Nitry. Takýto typ strednej školy, a teda aj jej absolventi, v regióne hornej Nitry absentujú. TSK preto uvedený problém bude riešiť zriadeným Elokovaného pracoviska na Nemocničnej ulici v Bojniciach ako súčasť Strednej zdravotníckej školy Trenčín. S účinnosťou od 1. septembra 2018 a so študijnými odbormi zdravotnícky asistent a učebným odborom sanitár tento návrh schválili aj krajskí poslanci. Priestorové a materiálne vybavenie pre elokované pracovisko poskytne NsP PD, výchovno-vzdelávací proces a odborný výcvik personálne zabezpečí SZŠ Trenčín. Výdavky na vybavenie triedy pre 30 žiakov pomôckami i nábytkom uhradí zo svojho rozpočtu vo výške cca 40 tis. € TSK, osobné a prevádzkové náklady budú kryté z normatívnych prostriedkov štátneho rozpočtu úmerne k počtu žiakov.

Stredná zdravotnícka škola v Považskej Bystrici sa zapojila do projektu Ošetrovateľská starostlivosť v krajinách EÚ v rámci programu Erasmus+. Škola preto požiadala svojho zriaďovateľa, TSK, o poskytnutie sumy vo výške 6 947€ na predfinancovanie záverečnej platby projektu. Poslanci tento krok schválili s tým, že škola po zúčtovaní projektu predmetnú čiastku poukáže svojmu zriaďovateľovi.

Na základe 6% valorizácie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov krajskí poslanci ďalej upravili znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 35/2017 o financovaní základných umeleckých, jazykových škôl a školských zariadení, čím ustanovili zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Monštrum spred gymnázia odstránia

V rámci majetkových otázok Z TSK schvaľovalo návrh na zriadenie vecného bremena, ako aj prebytočnosť,  a zámenu majetku. Dobrou správou pre všetkých Trenčanov v tejto oblasti je najmä odstránenie nepotrebného teplovodného potrubia spred Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, ktoré poslanci schválili jeho vyradením z evidencie majetku TSK formou fyzickej likvidácie. Neestetické železné monštrum, ktoré je nefunkčné a na viacerých miestach prerušené, otravovalo Trenčanov i študentov dlhé roky. Vzhľadom na vysoké štádium korózie by potrubie nebolo využiteľné ani v budúcnosti. Jeho všeobecná hodnota bola vyčíslená na bezmála 3 tis. €.

Poslanci počas rokovania vzali na vedomie správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXV. zasadnutí Zastupiteľstva (Z TSK) a tiež správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za prvý polrok 2017. Schválili zároveň dodatok k zmluve uzatvorenej medzi Správou ciest TSK a Rímskokatolíckou cirkvou v oblasti zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky pri pútnickom mieste Skalka nad Váhom.

Ďalšie rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční v pondelok 27. novembra 2017.

Diskusia k článku