Kraj do regiónov budúci rok investuje takmer 50 miliónov eur

11. 12. 2017 Trenčiansky kraj
Kraj do regiónov budúci rok investuje takmer 50 miliónov eur

V pondelok 11. decembra 2017 o 13.00 h v budove župného úradu zasadli krajskí poslanci v novom volebnom období tretíkrát. Zasadnutia, na ktorom sa pod vedením župana Jaroslava Bašku schvaľovali kľúčové dokumenty pre nasledujúci kalendárny rok, sa zúčastnilo 41 poslancov. Aj toto stretnutie poslaneckého pléna bolo možné už tradične sledovať aj naživo prostredníctvom oficiálneho webového sídla župy. Svojím vystúpením poslancom na poslednom tohtoročnom rokovaní pripomenul blížiace sa vianočné sviatky DFS Radosť.

Úvodná časť posledného tohtoročného stretnutia krajských poslancov patrila Správe z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXVI., I. a II. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK). Plénum zároveň schválilo Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie od januára do júna 2018.

 

Najviac investícií poputuje do ciest, škôl a nemocníc

Ďalšia časť zasadania sa niesla v duchu hodnotenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2017 a tiež schvaľovania strategického dokumentu, ktorým je rozpočet TSK na rok 2018 – 2020. Rozpočet TSK je zostavený ako vyrovnaný a zodpovedný, svoje súhlasné stanovisko k nemu hlasovaním prejavilo všetkých 41 prítomných poslancov. Príjmy TSK sú pre rok 2018 plánované v objeme 167 838 191 €. Bežné príjmy (139 522 144 €) oproti roku 2017 vzrástli o 6,4 mil. € predovšetkým vďaka priaznivému vývoju v oblasti daňových príjmov. Kapitálové príjmy oproti roku 2017 klesli o cca 8 mil. € na sumu 28 316 047 z dôvodu rozpočtovania projektov výlučne so schválenou výškou nenávratného finančného príspevku.

 

Kraj zvyšuje plat nízkopríjmových zamestnancov o 50 € mesačne

Kvantifikácia výdavkov TSK na roky 2018 – 2020 predstavuje 169 692 503 €. Objem bežných výdavkov  medziročne vzrástol o 7,7 mil. € na sumu 120 257 935. Zvýšený objem rozpočtovaných bežných výdavkov zohľadňuje najmä valorizáciu platových taríf zamestnancov vo verejnej správe vo výške 4,8%. TSK sa navyše v roku 2018 rozhodol navýšiť platy nízkopríjmových skupín zamestnancov (nepedagogickí zamestnanci na úseku vzdelávania, zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb a zamestnanci na úseku dopravy) nad rámec kolektívnej zmluvy až o 50 €/mesačne, čím dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 1,4 mil. €. Bežné výdavky TSK takisto vzrastú z dôvodu vyššieho počtu zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb. Väčší objem prostriedkov kraj alokoval aj pre Správu ciest TSK na súvislé opravy ciest, pre svojich zmluvných dopravcov na pokrytie nákladov predpokladanej straty či pre oblasť vzdelávania ako z dôvodu nárastu výdavkov na opravy a údržbu, tak aj z dôvodu už spomínanej valorizácie platov. Najväčšia časť z bežných výdavkov tak prúdi do oblasti vzdelávania (41,1%), dopravy (27,7%) a sociálneho zabezpečenia (18,8%).

V roku 2018 plánuje TSK zrealizovať investičné projekty v organizáciách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti za takmer 50 mil. €. Z celkovej sumy rozpočtovaných kapitálových výdavkov 49 434 568 € najviac poprúdi do oblasti dopravy (49,3%), vzdelávania (29,4%) a zdravotníctva (11,8%).

 

  • Doprava v roku 2018: bezpečnejšie priechody a lepšie cesty (24,3 mil. €)

TSK plánuje vo zvyšovaní bezpečnosti na priechodoch pre chodcov pokračovať aj do tretice (240 tis. €), zadovážiť chce modernejšiu techniku a dopravné prostriedky (154 tis. €). V roku 2018 sa ráta aj s realizáciou projektov financovaných prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) za 20,5 mil. €. Tie by mali byť použité na opravu úsekov ciest , resp. ich častí, medzi Novým Mestom nad Váhom a Myjavou, Trenčianskou Teplou a Dežericami, Považskou Bystricou a Domanižou vrátane mosta Orlové, Hradišťom a Partizánskym, ako aj na vypracovanie strategických dokumentov Plán udržateľnej mobility TSK a Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre. Za takmer 3,3 mil. € z programu INTERREG V-A SR-ČR sa v rámci medzinárodného projektu Na bicykli po stopách histórie vybuduje cyklotrasa medzi Trenčianskym hradom a mestom Nemšová.

 

  • Zdravotníctvo v roku 2018: 5,8 mil. € pre župné nemocnice

Za približne 3 mil. € župa v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vybuduje novú internú JIS a nové OAIM, zabezpečí vybavenie zrekonštruovaného monobloku, obstará prístrojovú techniku a nábytok pre operačné sály, zrekonštruuje komunikačnú infraštruktúru a vypracuje projektovú dokumentáciu na vybudovanie novej centrálnej sterilizácie a urgentného príjmu. Za pol milióna kraj plánuje v myjavskej NsP obstarať prístrojovú techniku a pripraviť dokumentáciu na rekonštrukciu kuchyne a stravovacej prevádzky, ako aj komunikačnej infraštruktúry. V NsP Považská Bystrica sa za investíciu vo výške 1,3 mil. € pripraví dokumentácia na rekonštrukciu elektroinštalácie a operačných sál, zrekonštruuje sa OAaIM, interná JIS a pôrodná sála a komunikačná infraštruktúra. Súčasťou rozpočtu v tejto oblasti je aj dokončenie rekonštrukcie monobloku v NsP Prievidza a tiež pokračovanie v implementácii nemocničného informačného systému.

 

  • Kultúra: nový výťah pre knižnicu a reprezentatívne priestory hradu M. Čáka (2,3 mil. €)

Za takmer pol milióna € bude v roku 2018 po ukončení rekonštrukcie Mierového námestia v Trenčíne môcť TSK pristúpiť k rekonštrukcii administratívnej budovy, tzv. Skleníka na Trenčianskom hrade, po ktorej by mal hrad mať reprezentatívne návštevnícke centrum, sociálne zabezpečenie, predajňu suvenírov i občerstvenia. Kraj ďalej v roku 2018 plánuje vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne vybudovať výťah (125 tis. €), zadovážiť osvetlenie výstavnej miestnosti Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici či nákup úžitkového motorového vozidla pre Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. TSK zároveň ráta so sumou 1,7 mil. €na implementáciu projektov kultúrno-kreatívneho centra, projektu TreBuChet či rekonštrukcie Draškovičovho kaštieľa.

 

  • Druhý najvyšší finančný objem pre oblasť vzdelávania (14,5 mil. €)

Na implementáciu projektov v rámci IROPu TSK ráta so sumou 7,5 mil. € na modernizáciu odborného vzdelávania na 10 stredných školách, s ďalšími 4,1 mil. € na zníženie energetickej náročnosti budovy Obchodnej akadémie v Prievidzi a Gymnázia v Partizánskom a tiež na komplexné riešenie areálu stredoškolského campusu v Zámostí. Za ďalšieho pol milóna € chce samosprávny kraj vypracovať projektové dokumentácie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci IROPu a OPKŽP na 9 stredných školách.

 

  • Do sociálneho zabezpečenia kraj investuje 1,2 mil. €

K najväčším investíciám patrí plánovaná rekonštrukcia stravovacej prevádzky v CSS-DEMY (160 tis. €), prístavba výťahu v CSS – Nádej (106 tis. €), rekonštrukcia požiarnej signalizácie v DSS – Púchov – Nosice (57 tis. €) či vytvorenie bezbariérové vchodu pre CSS – Bánovce nad Bebravou (48 tis. €). S pol miliónom € sa počíta na zníženie energetickej náročnosti budovy CSS – Nová Bošáca a na prípravné práce pre projekt deinštitucionalizácie v Adamovských Kochanovciach.

 

Župa budúci rok opraví cesty za 6 mil. €

Finančný objem určený na zlepšenie stavu cestných komunikácií II. a III. triedy na území TSK od roku 2014 každoročne rastie. Kým v roku 2017 dosiahol svoje historické maximum 5 mil. €, na budúci rok na opravy ciest poslanci schválili ešte o jeden milión navyše, teda 6. mil. €.

Súčasťou decembrového stretnutia krajského parlamentu bola aj Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov TSK na roky 2014 – 2020. V tomto období má kraj záujem zrealizovať viaceré investičné zámery predovšetkým prostredníctvom financií z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), programu INTERREG V-A SR-ČR a operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP), ale aj z Environmentálneho fondu, vlastných zdrojov župy či dotácií zo štátneho rozpočtu. V oblasti dopravy je plánované vypracovanie Plánu udržateľnej mobility či realizácia cykloprojektu Na bicykli po stopách histórie. V oblasti školstva kraj počíta až s 18 projektmi, zameranými na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl, resp. zatraktívnenie odborného vzdelávania na školách. V rámci OPKŽP chce TSK znížiť energetickú náročnosť budovy Obchodnej akadémie v Prievidzi a Gymnázia v Partizánskom, rovnako už prebiehajú prvé práce (modernizácia budovy Strednej odbornej školy stavebnej v Trenčíne) v školskom areáli Trenčín – Zámostie, ktoré by majú z tohto areálu spraviť plnohodnotný a moderný stredoškolský campus. V prípade dostatočného finančného krytia chce kraj z prostriedkov IROP v oblasti sociálnej pomoci zrealizovať projekt Modernizácia zariadenia podporovaného bývania v Stupnom. K najväčším plánovaným projektom v oblasti kultúry, na ktoré chce kraj získať financie z európskych fondov, je projekt TreBuCheT – Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície (schválený nenávratný finančný príspevok) či projektový zámer vybudovania Kultúrno-kreatívneho priemyslu. K ďalším projektom, ktoré by mali byť financované prostredníctvom Envirofondu, patrí napr. zvýšenie energetickej efektívnosti SPŠ Považská Bystrica či CSS – LIPA v Kostolnej-Záriečí. V rámci neinvestičných projektových zámerov chce župa vypracovať strategický dokument venovaný integrovanému dopravnému systému a pustiť sa aj do podporného projektu k príprave projektu deinštitucionalizácie s názvom Spoločná cesta k novému domovu, ktorý už prešiel schvaľovacím procesom.

Schvaľovacím procesom prešlo aj Všeobecne záväzné nariadenie TSK o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení, ktoré umožňuje navýšenie mesačnej odmeny pracovníkov vo verejnom záujme. Od 1. januára 2018 sa v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa  zvyšujú tarifné platy nepedagogických zamestnancov o 4,8%. TSK mesačnú odmenu týchto zamestnancov zvyšuje ešte nad rámec kolektívnej zmluvy, a to o 50 € mesačne.

Poslanci sa zároveň zhodli na Pláne činnosti zasadnutí Z TSK na prvý polrok nasledujúceho roku, v súlade s ktorým sa najbližšie rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutoční v pondelok 29. januára 2018.

Diskusia k článku